ZOOM: Amplieu amb CTRL+ / Reduïu amb CTRL-
Idiomes:  esp  eng  fra

Aprovació inicial Ordenances fiscals 2020

Del 23/10/2019 al 01/01/2020

El dia 21 d'octubre de 2019, el Ple de l'Ajuntament va acordar l'aprovació provisional
de les modificacions i noves ordenances fiscals per a 2020.
De conformitat amb allò que preveuen els articles 49.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les Bases del Règim Local; 17.1 del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 178 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, els acords provisionals i les ordenances
fiscals aprovades estaran exposats al públic a la Secretaria de l'Ajuntament durant 30
dies comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al “Butlletí Oficial
de la Província”, perquè els interessats puguin examinar l'expedient i presentar-hi les
reclamacions que considerin oportunes.


En cas de no haver-hi cap reclamació, l'acord provisional esdevindrà definitiu.

https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=225858&idens=802880001

 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 23/10/2019 12:10